Condicións de compra

As presentes condicións xerais de contratación aplícanse a todas as transaccións comerciais realizadas na nosa tenda virtual,  IMAXESdaTERRA en diante O Vendedor. Para máis información sobre O Vendedor e a nosa Política de Privacidade consulte o Aviso Legal aloxado en o pé de cada páxina desta tenda. Rogámoslles que lean atentamente as presentes Condicións de Compra e a nosa Política de Privacidade antes de realizar o pedido. Se non está Vostede de acordo con todas as Condicións de Compra e coa Política de Privacidade, non debe realizar ningún pedido. Identificación O Vendedor é unha unidade de negocio pertencente a Ricardo Cambón, provisto de CIF/ NIF ES52433362D, domiciliada en Rúa Berlín,2 F – 15707 Santiago de Compostela. Calquera comunicación poderase dirixir ao domicilio social ou ao teléfono +34 981.101.874 ou a dirección de correo electrónico: info @ imaxesdaterra . com Actividade O Vendedor dedícase á venda a distancia, preferentemente por internet, de fotografías.

Contidos e información suministrada no website

O Vendedor resérvase o dereito para modificar a oferta comercial presentada no website (modificacións sobre produtos, prezos, promocións e outras condicións comerciais e de servizo) en calquera momento. O Vendedor fai todos os esforzos dentro dos seus medios para ofrecer a información contida no website de forma veraz e sen erros tipográficos. No caso que nalgún momento producísese algún erro deste tipo, alleo en todo momento á vontade do Vendedor, procederíase inmediatamente á súa corrección. De existir un erro
tipográfico nalgún dos prezos mostrados e algún cliente tomase unha decisión de compra baseada no devandito erro, O Vendedor comunicaralle ao cliente devandito erro e o cliente terá dereito a rescindir a súa compra sen ningún custo pola súa banda. Os contidos do sitio web O Vendedor poderían, en ocasións, mostrar información provisional sobre algúns produtos. No caso que a información facilitada non correspondese ás características do produto o cliente terá dereito a rescindir a súa compra sen ningún custo por o seu parte. O Vendedor non é responsable nin directa nin indirectamente de ningunha das informacións, contidos, afirmacións e expresións que conteñan os produtos comercializados polo Vendedor. Dita responsabilidade recae en todo momento nos fabricantes ou distribuidores de devanditos produtos. O cliente entende que O Vendedor é un mero intermediario entre el e devandito fabricante ou distribuidor.

 

Sistema de venta

Para realizar unha compra, o usuario pode elixir entre diversas formas de facernos chegar a súa pedido: • Internet a través do «carriño da compra» • Internet a través do «pedido off- line» • Telefonicamente ao teléfono de atención ao cliente: +34 981101874 • Por carta á dirección indicada máis arriba ou correo electrónico: info @ imaxesdaterra. com

Impostos aplicables

Os prezos dos produtos expostos na páxina web do Vendedor, inclúen o Imposto sobre o Valor Engadido (IVE) que, no seu caso, sexa procedente aplicar. As compras que vaian ser entregadas dentro do territorio de calquera dos estados membros da Unión Europea estarán suxeitas a IVE. As compras que deban ser entregadas en territorios de Estados non membros da Unión Europea, ou en Canarias, Ceuta ou Melilla estarán exentas do IVE.

Forma de pago

Ao formular o pedido, o cliente pode elixir libremente abonar as compras que realice mediante cartón de pago. En determinados casos e para previr posibles fraudes, O Vendedor se reserva a posibilidade de solicitar a un cliente unha forma de pago concreta no caso de que non se acredite fehacientemente a identidade do comprador. O sitio web utiliza técnicas de seguridade de a información xeralmente aceptada na industria, tales como firewalls, procedementos de control de acceso e mecanismos criptográficos, todo iso co obxecto de evitar o acceso non autorizado de datos. Para lograr estes fins, o usuario/cliente acepta que o prestador obteña datos para efecto da correspondente autenticación dos controis de acceso. Todo proceso de contratación ou que leve a introdución de datos persoais (saúde, ideoloxía,…) serán sempre transmitidos mediante protocolo de comunicación segura ( HTTPS://) de tal forma que ningún terceiro teña acceso á información transmitida vía electrónica.

Forma, gastos e plazo de envío

O cliente poderá seleccionar a forma de envío de entre as posibles para a súa zona de envío. Deberá ter en conta que os prazos de entrega, a calidade do servizo, o punto de entrega e o custo será diferente para cada forma de transporte. O Vendedor envía os pedidos aos seus clientes a través de diferentes empresas de transporte urxente de recoñecido prestixio nacional e internacional. A data de entrega no domicilio do cliente depende da dispoñibilidade do produto escollido e da zona de envío. Os prazos de transporte orientativos están dispoñibles no apartado da nosa web «Gastos de Envío». Antes de confirmar o seu pedido informaráselle ao cliente sobre uns gastos de envío e prazos de transporte, ambos os orientativos, que aplican ao seu pedido en concreto. Con todo, ambos poderán variar en función das circunstancias concretas de cada pedido. En especial: Os prazos de transporte pódense ver alterados por incidencias extraordinarias no transportista e por dificultades na entrega da mercadoría. Os gastos de envío que aparecen na web ao realizar o pedido son orientativos e se calculan en base a un peso estatístico medio. O Vendedor resérvase o dereito a alterar os custos de envío cando o peso solicitados varíe en máis/menos un 10% con respecto ao peso medio mencionado. En caso de producirse unha variación de prezo, O Vendedor comunicará por medio de correo electrónico ao cliente a variación e o cliente poderá optar por anular o seu pedido sen que se lle poida imputar ningún custo. Dereitos do comprador e política de devolucións Cancelación de pedidos:   IMAXESdaTERRA,  poderá cancelar un pedido durante as 24 horas posteriores á solicitude realizada polo Cliente, por algunha das razóns seguintes: Falta de stocks, Non confirmación  do pago, Imposibilidade ou problemas de envío provenientes da compañía. En todos os casos, o Cliente será puntualmente informado e, en caso de recibir algún cargo, será reembolsado.  Se se desexa cancelar un pedido unha vez finalizada a venda en curso, débese proceder a realizar a súa devolución.

Devolucions

Non se aceptarán devolucións de artigos fabricados a medida a laboratorio, salvo defectos de fabricación ou transporte. Ten dereito a devolver a mercadoría dentro dun período de catorce días hábiles contados desde a data de recepción do produto. Pórtelos correrán a cargo do cliente e deberá indicarse claramente o número de factura. Aceptaranse todos os produtos que veñan no seu embalaxe orixinal e sen usar, previa comprobación de que a mercadoría se atopa en perfecto estado. Se un produto distinto ao solicitado polo cliente fose entregado por erro do Vendedor, este lle será retirado e entregaráselle o produto correcto sen ningún cargo adicional para o comprador. A Comisión Europea facilita unha plataforma de resolución de litixios en liña, a cal se atopa dispoñible na seguinte ligazón: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Os consumidores poderán someter as súas reclamacións a través da plataforma de resolución de litixios en liña. Para calquera incidencia relacionada coa devolución de artigos de nosa tenda pode contactar co noso Departamento de Atención ao cliente vía email: info @ imaxesdaterra . com ou  por teléfono +34 981101874.

Obligacions do cliente

O cliente do Vendedor comprométese en todo momento a facilitar información veraz sobre os datos solicitados nos formularios de rexistro de usuario ou de realización do pedido, e a mantelos actualizados en todo momento. O cliente comprométese a aceptar todas as disposicións e condicións recollidas nas presentes Condicións Xerais de Contratación entendendo que recollen a mellor vontade de servizo posible para o tipo de actividade que desenvolve O Vendedor. Así mesmo, comprométese a gardar de forma confidencial e coa máxima dilixencia as súas claves de acceso persoal ao noso sitio web. O cliente comprométese a posibilitar a entrega do pedido solicitado facilitando unha dirección de entrega na que poida ser entregado o pedido solicitado dentro do horario habitual de entrega de mercadorías (de luns a venres de 10:00 a 13:30 e de 16:00 a 18:00). En caso de incumprimento por parte do cliente desta obrigación, O Vendedor non terá ningunha responsabilidade sobre o atraso ou imposibilidade de entrega do pedido solicitado polo cliente.

Legislación aplicable e jurisdicción competente

As compravendas realizadas co Vendedor sométense á lexislación de España. En caso de calquera conflito ou discrepancia, o foro aplicable será o dos Xulgados ou Tribunais de o comprador.